A szuperhősöknek is kell a segítség

Nevelőszülő hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Jelen projektünkben a nevelőszülői hálózatunk infrastrukturális és szakmai fejlesztésével elő tudjuk segíteni az általunk nyújtott szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítását.  A projekt nagymértékben emeli az ellátás színvonalát, minőségét nevelőszülői hálózatainkban, hiszen lehetővé teszi, hogy rendelkezzünk a gyermekek egyéni fejlesztési szükségleteihez igazodó eszköztárral, szakértelemmel, és az erőforrások hatékony felhasználásra való képességgel.

A projekt tevékenységei:

Hiányzó tárgyi feltételek biztosítása: fókuszban a hozzáférhetőség biztosítása sérült gyerekek számára, gondozást, mozgást, kognitív fejlődést segítő eszközök beszerzése, az eszközök használatba adásának módjának kidolgozása, valamint ehhez kapcsolódva szükséglet-specifikus, az ellátásba tartósan beépülő szolgáltatási tartalmak fejlesztése.

A humánerőforrás megerősítését és fejlesztését célzó tevékenységek, képzések szervezése:

  1. Kompetenciafejlesztés szakembereknek (kombinálva a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához kapcsolódó kompetenciafejlesztéssel)

Képzés (a nevelőszülőkkel együtt) a gyerekek érzelmi fejlődéséről, kötődési mintáiról, énképéről és a vér szerinti családok szerepéről a gyerek életében és fejlődésében.

Képzés a kamaszok (a nevelőszülőkkel együtt) neveléséről: a kamaszok nevelésének nehézségei a nevelőszülői családban, a kamaszkor tipikus viselkedéses és érzelmi-lelki velejáróinak (pl.: identitáskeresés, deviáns magatartás, szerhasználat, kortárs kapcsolatok jelentőségének erősödése, korai traumák aktivizálódása) kezelése, szülői, pedagógiai eszköztár bővítése.

Képzés (a nevelőszülőkkel együtt) az eltérő gyerekfejlődésről, pszichológiai és pszichiátriai tünetekről és diagnózisokról, címkékről és azok veszélyeiről.

Képzés a sérült, sajátos nevelési igényű gyerek(ek) neveléséről: gyermek igényeire reagáló nevelés, testvérek, szükséges fejlesztések, megfelelő intézmény kiválasztása

  1. Szervezetfejlesztés

Képzés az esetvezetés módszertanáról: a szociális munka eszköztárának további erősítése, esetmegbeszélők jelentőségének tisztázása, gyakorlatuk beépítése a szakmai működésbe.

Kis léptékű szervezetfejlesztés a szakmai szerepek és határok tisztázásával, a hatékony szakmaközi együttműködés kialakításával és képzés a segítői szerepről, a családok támogatásáról, a segítői beszélgetés technikájáról.

A nevelőszülők felkészítésére szolgáló FIKSZ képzés elvégzése a szakemberek által. Sajátélmény, a nevelőszülői szerepbe való belehelyezkedés, a partnerség elősegítése, a szakemberi alázat megerősítése.

Szervezetfejlesztési célokat (partnerkapcsolatok bővítése) szolgálnak az alábbi képzéseink, ahol kollégáink mellett, nem az SOS által foglalkoztatott, de a megyei gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára is meghirdetjük az alábbi képzéseket:

Gyermekjogi képzés: A képzés során a résztvevők megismerkednek a gyermekek jogait szabályozó hazai, nemzetközi sztenderdekkel és elsajátítanak egy gyermekközpontú megközelítést. A képzés célja a gyermek szükségleteire építő, a gyermekek jogait tiszteletben tartó kultúra kialakítása.

Traumatudatos nevelés: A traumatudatos nevelés segít felismerni, hogy a gondoskodásunkra bízott gyermek milyen típusú és súlyosságú traumán esett át élete során. A traumatudatosság képessé tesz nemcsak a traumák hatásának és jelentőségeinek megértésére, hanem azok kezelésére is. Traumatudatos nevelés képzésünk célja, hogy hozzájáruljunk a magasabb színvonalú gyermekvédelmi munka, a hatékony, egészséges gyermeknevelési kultúra kialakulásához.

 

Stratégiai célunk: a gyermekvédelmi szakellátás magas színvonalon történő működtetésével a nálunk nevelkedő gyerekek életkezdési esélyeinek javítása.

Fejlesztési célunk: a meglévő gyakorlat szakmai korszerűsítése a szervezetei célok megvalósítása érdekében, közösségépítés, szakmai partnerségek kialakítása és erősítése.

 

A kedvezményezett neve: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
A project címe: A szuperhősöknek is kell a segítség
A szerződött támogatás összege: 34 462 711 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00002