(1) Bevezető

Ön az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány (a továbbiakban: ALAPÍTVÁNY) adatkezelési tájékoztatóját olvassa. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni önnek azt, hogy az álláshirdetése történő jelentkezelése során milyen célból, milyen adatkezelés valósul meg.

 

(2) Adatkezelő elérhetősége

Az álláshirdetésre történő jelentkezése során rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa. A jogi meghatározás szerint Adatkezelő az, aki/amely szervezet meghatározza az adatkezelés célját és a felhasználandó eszközöket. 

Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 4.lh. 4.em. 1/7.

Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási száma: 9984

Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető igazgató

Adatvédelmi tisztviselője: Köles Edit, E-mail elérhetősége:  edit.koles@sos.hu

 

(2) Az ALAPÍTVÁNY által alkalmazott adatkezelésről

Az ALAPÍTVÁNY elkötelezett az álláshirdetésekre jelentkezők magánszférájának védelme iránt, amely magába foglalja az érintett személyes adatainak körültekintő és bizalmas kezelését. A személyes adat kifejezése alatt az adatvédelmi jogszabályokban az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó meghatározott információt/adatot értjük. Beazonosíthatók lehetünk közvetlen vagy közvetett módon például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális adat/információ alapján. Az adatvédelmi jog az emberi méltóság részeként az Ön információs önrendelkezését védi, hogy csak a törvényben meghatározott jogalapok alapján lehessen személyes adatot kezelni. Az ALAPÍTVÁNY ezért kiemelt figyelmet fordít ezért az Ön személyes adatai védelmére.

Az adatkezelés bemutatása az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (ld. „GDPR”) előírásai alapján

i.) az adatkezelés célja ii.) kezelt adatok kategóriáiiii.) adatkezelés jogalapjaiv.) adatkezelés időtartama
Álláshirdetésre jelentkezés nyilvántartásanév, email cím, önéletrajz, motivációs levél GDPR 6. cikk (1) f. pontja alapján az adatkezelő (SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány) jogos érdekeA sikeres jelölti kiválasztás követően a jelentkező által beküldött anyagok 14 napon belül (technológiai törlési határidő) törlésre kerülnek. 
Ha a felhívásban szerepel(!): kérheti a jelentkezése beküldésekor, hogy adatait tovább kezeljük abban az esetben is ha mégsem kerülne kiválasztásra, de a jövőben mégis szeretné, hogy a pozíció esetleges újranyílása, vagy  más pozíció megnyílása esetén is számításba vegyük, mint jelöltetnév, email cím, önéletrajz, motivációs levélGDPR 6. cikk (1) a. a pozícióra jelentkező hozzájárulásaMeghirdetett pozíció betöltését követő 6 hónap. 

Kiemelten fontos: 

  • Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az álláshirdetésben megjelölt feltételektől eltérő formában és tartalommal, vagy a határidőt lejárta után adja be jelentkezését, akkor ez a jelentkezés azonnali elutasításéval járhat!
  • Kérjük, hogy a jelenlegi jogszabályok és bírósági gyakorlat fényében a jelentkezésében ne adjon meg családi állapotára, anyagi helyzetére, lakhatási körülményeire, szülők foglalkozására, testfestésre (tattoo), krónikus betegségekre és dohányzási szokásokra vonatkozó információkat. Kizárólag a munkaviszony betöltéséhez feltétlenül szükséges adatokat továbbítsa számunkra!
  • A munkaerő felvételi eljárása során nem alkalmazunk profilalkotást, illetve emberi beavatkozás nélküli, algoritmus / Mesterségei Intelligencia (AI) alapján működő automatizált döntéshozatali eljárást sem. 

 

 (3) Igénybe vett adatfeldolgozók

Az Adatkezelő általában saját felületein kezeli a meghirdetésre kerülő álláslehetőségeket.  Lehetséges azonban, hogy egyéb felületeken, pl. a profession.hu-n, vagy a nonprofit.hu-n is megjelenik a hirdetés. Kérjük, hogy indokolt esetben az adatkezelés feltételeiről tájékozódjon a jelzett szolgáltató honlapján.  Például: 

i) adatfeldolgozóii) elérhetőségeiii) adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek
példa: profession.hu Kft.Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet Telefon: +36 (1) 224-2070https://www.profession.hu/gdpr/

 

(4) Adattovábbítás harmadik országba

Az adatkezelő az EU/EGT-n kívüli országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbít személyes adatokat. Amennyiben online felhőszolgáltatót vesz igénybe, a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvei alapján minden esetben megvizsgálja, hogy a szolgáltatók kiválasztása során az EU/EGT-ban bejegyzett vállalkozásokkal működjön együtt azért, hogy az adatok tárolása és az adatfeldolgozás az EU/EGT területén található szervereken és szolgáltatók igénybevételével történjen.

(5) Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő erőforrásai mértékében a működési kockázatokkal arányos módon gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről. Ez egyrészről információbiztonsági intézkedéseket (pl. jelszavas védelem, tűzfal stb.) másrészről szervezeti intézkedéseket jelent (pl. az adatkezelésben érintett munkavállalók titoktartási nyilatkozat alapján járhatnak el), de élőerős védelem is alkalmazásra kerül. Amennyiben adatvédelmi incidenst észlel (pl. nevünkben kap kétséges hitelességű üzeneteket), kérjük azonnal jelezze felénk!

(6) Milyen érintetti jogokkal élhet?

Az alábbi bemutató rövid összefoglalása az ön által gyakorolható érintetti jogoknak. Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne, kérjük keresse bizalommal az adatvédelmi tisztviselőnket a fenti elérhetőségen!

A munkaerőfelvétel során megvalósuló, vagy a jelentkezésre szolgáló weblap működéséhez szükséges adatkezeléseknél minden jogalap (lásd e tájékoztató (2) bekezdés táblázata!) esetében érintett személyként tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben úgy tapasztalja, hogy a személyes adatai pontatlanul kerültek rögzítésre. Ha adatai (pl. email címe) változnak, kérjük jelezze az álláshirdetésben megjelölt email címen!

Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát is gyakorolhatja, hiszen például, ha korábban az adatkezeléshez hozzájárulását adta, akkor azt bármikor visszavonhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges (pl. polgári peres, vagy büntetőeljárásban felhasznált információk). Amennyiben ezt szükségesnek látja kérheti az önhöz kapcsolódó adatkezelés korlátozását, az a korlátozáshoz való jog.

Jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő által az ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikusan rögzített formában megkapja (hozzáférési jog), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Erre térítésmentesen évente egy alkalommal van lehetőség.

Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz is, mellyel kapcsolatos útmutató ebben a tájékoztatóban alább olvasható.

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztatóban megjelölt értesítési címünkre küldheti. Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk. Indokolt esetben, megfelelő tájékoztatás mellett további két hónapot kérhetünk a vizsgálatunk lefolytatásához.

Amennyiben nem találja kielégítőnek válaszunkat, az adatvédelmi hatósághoz és/vagy bírósághoz is fordulhat, melyet az alábbi elérhetőségen tehet meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

 

Bírósághoz fordulhat a Fővárosi Törvényszéknél: 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/)

 

A jelen tájékoztató az Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (röviden „GDPR”)  alapján készült, annak is a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az adatkezelési tájékoztató frissítésének dátuma: 2024. január 02.

 

Érvényes: módosításig, vagy visszavonásig! 

 

Köszönjük, hogy állásjelentkezése benyújtásakor az Alapítványunkat választotta!

Köszönjük megtisztelő figyelmét! 

Sikeres jelentkezést kívánunk!